×
بهاره یوسفی پور
دکتری تخصصی دندانپزشکی ترمیمی
استاديار گروه آموزشی ترمیمی
پست الکترونیک :
تعداد بازدیدها: 761

آخرین بروز رسانی: 1400/06/07

مدیر گروه بخش دندانپزشکی ترمیمی

معاون پژوهشی دانشکده دندانپزشکی

دبیر کمیته تحقیقات دانشجویی