×
صغری فلاحی
دکتری تخصصی بیولوژی تولید مثل
استاديار گروه آموزشی ژنتیک پزشکی
پست الکترونیک : fallahi.leila@hums.ac.ir
تعداد بازدیدها: 276

آخرین بروز رسانی: 1400/06/07