×
سمیه داودی
دکتری تخصصی مدیریت اطلاعات سلامت
استاديار گروه آموزشی فناوری اطلاعات سلامت
پست الکترونیک : davoodisomayeh@hums.ac.ir
تعداد بازدیدها: 510

آخرین بروز رسانی: 1400/06/07