×
عبدالرحیم امینی
دکتری تخصصی چشم پزشکی
استاديار گروه آموزشی جراحی
پست الکترونیک : ar.amini@hums.ac.ir
تعداد بازدیدها: 325

آخرین بروز رسانی: 1400/06/07
Assistant Professor of Ophthalmology
Department of Surgery, School of Medicine
Shahid Mohammadi Hospital
Hormozgan University of Medical Sciences