×
حمیده قنبری
دکتری تخصصی فیزیولوژی انسانی
استاديار گروه آموزشی فیزیولوژی
پست الکترونیک :
تعداد بازدیدها: 257

آخرین بروز رسانی: 1400/06/07

1. Assistant Professor of Exercise Physiology , Department of Physiology, School of Medicine, Hormozgan University of Medical Sciences

2- Member of Endocrinology & metabolism Research center