×
محمدنبی بهرامی
دکتری تخصصی ارتوپدی
استاديار گروه آموزشی جراحی
پست الکترونیک :
تعداد بازدیدها: 82

آخرین بروز رسانی: 1400/06/07
Assistant Professor of Orthopaedics
Department of Surgery, School of Medicine
Shahid Mohammadi Hospital
Hormozgan University of Medical Sciences