×
مرجان تاری وردی
فوق تخصص عفونی اطفال
استاديار گروه آموزشی کودکان
پست الکترونیک : tariverdi1389@hums.ac.ir
تعداد بازدیدها: 215

آخرین بروز رسانی: 1400/06/07
Assistant Professor of Pediatric Infectious Disease
Department of Pediatrics, School of Medicine
Pediatrics Hospital
Hormozgan University of Medical Sciences