×
امین سلیمی لاهیجی
دکتری تخصصی جراحی عمومی
استاديار گروه آموزشی جراحی
پست الکترونیک : dr.aminsalimi@yahoo.com
تعداد بازدیدها: 374

آخرین بروز رسانی: 1400/06/07
Assistant Professor of Surgery
Department of Surgery, School of Medicine
Shahid Mohammadi Hospital
Hormozgan University of Medical Sciences