×
بی بی منا رضوی
دکتری تخصصی بیهوشی
استاديار گروه آموزشی بیهوشی
پست الکترونیک : razavi.b.m.1@hums.ac.ir
تعداد بازدیدها: 251

آخرین بروز رسانی: 1400/06/07
Assistant Professor of Anesthesiology
Department of Surgery, School of Medicine
Anesthesiology Research Center
Shahid Mohammadi Hospital
Hormozgan University of Medical Sciences