×
امین رضا نیک پور
دکتری تخصصی ایمن شناسی پزشکی
استاديار گروه آموزشی ایمونولوژی
پست الکترونیک : nikpoora@hums.ac.ir
تعداد بازدیدها: 502

آخرین بروز رسانی: 1400/06/07
Assistant Professor of Medical Immunology
Department of Immunology, School of Medicine
Hormozgan University of Medical Sciences