×
محمود حسین پور
دکتری پزشکی
- گروه آموزشی -
پست الکترونیک :
تعداد بازدیدها: 2854

آخرین بروز رسانی: 10/19/2021 7:52:36 AM

مسئول مرکزکامپیوتروانفورماتیک دانشکده پزشکی ازسال 73 لغایت 78.

-سرپرست مرکزبهداشتی- درمانی روستای حاجی خادمی 79 تا 80

-مدیرشبکه ورئیس مرکزبهداشت شهرستان بندرلنگه  84-81.

-مدیرمنابع انسانی وخدمات پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی استان هرمزگان 85-84.

-عضوشورای انفورماتیک دانشگاه علوم پزشکی 87-85.

-معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ورئیس مرکزبهداشت استان (مهرماه) 85-87.

-معاون غذا- دارودانشگاه علوم پزشکی بندرعبا 88-87 (مهرماه)

-عضوشورای آموزش دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان 88-85.

-عضوشورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان 88-85.

-عضوهیات رئیسه دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان 88-85.

-عضوهیات تحول اداری دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان 88-84.

-عضوهیات مدیره سازمان نظام پزشکی بندرعباس 87 90

-رئیس هیات بدوی رسیدگی به تخلفات انتظامی پزشکی 87 89

-مدیرکل بهزیستی استان هرمزگان 89-87 (دی ماه).

-سرپرست مرکزعلمی کاربردی بهزیستی هرمزگان 88 تا 90

- - معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی از سال 90 تا 93

- سرپرست مرکز عالی آموزش علمی و کاربردی دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس از سال 91