×
لطیفه جباری دیزیچه
دکتری تخصصی طب اورژانس
استاديار گروه آموزشی طب اورژانس
پست الکترونیک : latife.jabary@hums.ac.ir
تعداد بازدیدها: 164

آخرین بروز رسانی: 1400/06/07