×
شیده رفعتی
دکتری تخصصی آمار زیستی
استاديار گروه آموزشی مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی در ارتقاء سلامت
پست الکترونیک : shidehrafati@hums.ac.ir
تعداد بازدیدها: 82

آخرین بروز رسانی: 1400/06/07