×
مهدی حسنی آزاد
دکتری تخصصی بیماریهای عفونی
دانشيار گروه آموزشی بیماری های داخلی
پست الکترونیک : mehdi.hassaniazad@hums.ac.ir
تعداد بازدیدها: 3098

آخرین بروز رسانی: 1400/06/07