×
حسینعلی خوارزمی
فوق تخصص غددداخلی ومتابولیسم
استاديار گروه آموزشی بیماری های داخلی
پست الکترونیک : h.kharazmi@hums.ac.ir
تعداد بازدیدها: 122

آخرین بروز رسانی: 1400/06/07