×
طیبه بنی اسدی
دکتری تخصصی انفورماتیک پزشکی
استاديار گروه آموزشی فناوری اطلاعات سلامت
پست الکترونیک : tbaniasadi@hums.ac.ir
تعداد بازدیدها: 401

آخرین بروز رسانی: 1400/06/07