×
پریسا سرکوهی
دکتری تخصصی فارماکولوژی
استاديار گروه آموزشی سم شناسی و داروشناسی
پست الکترونیک : psarkoohi@hums.ac.ir
تعداد بازدیدها: 433

آخرین بروز رسانی: 1400/06/07