دانشکده : گروه آموزشی : مرتبه علمی : نام خانوادگی :  
تعداد کل : 239
تصویر نام و نام خانوادگی : محسن ‌دهقاني زاهداني
گروه آموزشی : پاتولوژی
مدرک تحصیلی : دکتری تخصصي آسيب شناسي باليني وتشريحي
مرتبه علمی : استادیار
تصویر نام و نام خانوادگی : سعید حیاتی
گروه آموزشی : طب اورژانس
مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی -طب اورژانس
مرتبه علمی : استادیار
تصویر نام و نام خانوادگی : رضا ‌سحابي
گروه آموزشی : پاتولوژی
مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی -‌آسيب شناسي تشريحي وباليني
مرتبه علمی : استادیار
تصویر نام و نام خانوادگی : نپتون سلطانی
گروه آموزشی : فیزیولوژی
مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی فیزیولوژی پزشکی
مرتبه علمی : استاد
تصویر نام و نام خانوادگی : ‌منصور ‌صانعي
گروه آموزشی : پاتولوژی
مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی-‌راديولوژي
مرتبه علمی : استادیار
تصویر نام و نام خانوادگی : فاطمه شاعرزاده
گروه آموزشی : فیزیولوژی
مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی- فیزیولوژی پزشکی
مرتبه علمی : استادیار
تصویر نام و نام خانوادگی : سيدعبداله ‌موسوي
گروه آموزشی : پاتولوژی
مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی-‌آسيب شناسي باليني وتشريحي
مرتبه علمی : استادیار
تصویر نام و نام خانوادگی : قاسم عطارزاده
گروه آموزشی : فیزیولوژی
مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی - فیزیولوژی پزشکی
مرتبه علمی : دانشیار
تصویر نام و نام خانوادگی : علی آتش آب پرور
گروه آموزشی : پاتولوژی
مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی-‌آسيب شناسي
مرتبه علمی : استادیار
تصویر نام و نام خانوادگی : اسماعیل غنی
گروه آموزشی : فیزیولوژی
مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی- فیزیولوژی پزشکی
مرتبه علمی : استادیار
تصویر نام و نام خانوادگی : سيدعليرضا سبحانی
گروه آموزشی : پاتولوژی
مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی آسیب شناسی بالینی و تشریحی
مرتبه علمی : دانشیار
تصویر نام و نام خانوادگی : فرهاد قدیری صوفی
گروه آموزشی : فیزیولوژی
مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی فیزیولوژی پزشکی
مرتبه علمی : دانشیار
تصویر نام و نام خانوادگی : الهام کاظمی جهرمی
گروه آموزشی : پاتولوژی
مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی- ‌آسيب شناسي
مرتبه علمی : استادیار
تصویر نام و نام خانوادگی : یعقوب آشوری تازیانی
گروه آموزشی : فیزیک پزشکی
مدرک تحصیلی : دکترای تخصصی-رادیوتراپی
مرتبه علمی : استادیار
تصویر نام و نام خانوادگی : شاهين ‌عباس زاده
گروه آموزشی : داخلی قلب
مدرک تحصیلی : فوق تخصص-‌بيماريهاي قلب و عروق
مرتبه علمی : استادیار
تصویر نام و نام خانوادگی : نسرین امانی
گروه آموزشی : فیزیک پزشکی
مدرک تحصیلی : دکترای تخصصی - پزشکی هسته ای
مرتبه علمی : استادیار
تصویر نام و نام خانوادگی : احمدنور ‌عبدي
گروه آموزشی : داخلی قلب
مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی-‌بيماريهاي قلب و عروق
مرتبه علمی : استادیار
تصویر نام و نام خانوادگی : عباس فضلی
گروه آموزشی : معارف
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث
مرتبه علمی : مربی
تصویر نام و نام خانوادگی : ‌عبداله ‌غريب زاده
گروه آموزشی : داخلی قلب
مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی-‌بيماريهاي قلب و عروق
مرتبه علمی : استادیار
تصویر نام و نام خانوادگی : صدیقه جوادپور
گروه آموزشی : میکروب و ویروس شناسی
مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی-بیوتکنولوژی با گرایش میکروبیولوژی
مرتبه علمی : دانشیار
تصویر نام و نام خانوادگی : ‌حسين ‌فرشيدي
گروه آموزشی : داخلی قلب
مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی-‌قلب وعروق
مرتبه علمی : دانشیار
تصویر نام و نام خانوادگی : سعید شجاع
گروه آموزشی : میکروب و ویروس شناسی
مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی-باکتری شناسی پزشکی
مرتبه علمی : استادیار
تصویر نام و نام خانوادگی : مرضيه ‌نيك پرور
گروه آموزشی : داخلی قلب
مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی-‌بيماريهاي قلب و عروق
مرتبه علمی : دانشیار
تصویر نام و نام خانوادگی : حسام علیزاده
گروه آموزشی : میکروب و ویروس شناسی
مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی، باکتری شناسي پزشکي
مرتبه علمی : استادیار
تصویر نام و نام خانوادگی : محمد امین امامی
گروه آموزشی : داخلی قلب
مدرک تحصیلی : فوق تخصص بيماريهاي قلب و عروق
مرتبه علمی : استادیار
تصویر نام و نام خانوادگی : حامد گوکلانی
گروه آموزشی : میکروب و ویروس شناسی
مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی-ویروس شناسی
مرتبه علمی : استادیار
تصویر نام و نام خانوادگی : کامران قاسمی
گروه آموزشی : داخلی قلب
مدرک تحصیلی : فوق تخصص بيماريهاي قلب و عروق
مرتبه علمی : استادیار
تصویر نام و نام خانوادگی : حميدرضا ‌سامي مقام
گروه آموزشی : نفرولوژی
مدرک تحصیلی : فوق تخصص-نفرولوژی
مرتبه علمی : دانشیار
تصویر نام و نام خانوادگی : مهناز حسینی
گروه آموزشی : آناتوومی
مدرک تحصیلی : فوق لیسانس-علوم تشریحی
مرتبه علمی : مربی
تصویر نام و نام خانوادگی : محمدباقر ‌رحمتي
گروه آموزشی : کودکان
مدرک تحصیلی : فوق تخصص -بیماری های عفونی اطفال
مرتبه علمی : استادیار
تصویر نام و نام خانوادگی : مهرنوش شيباني فر
گروه آموزشی : آناتوومی
مدرک تحصیلی : دکترای تخصصی -علوم تشریح
مرتبه علمی : استادیار
تصویر نام و نام خانوادگی : مازيار ‌رستگار
گروه آموزشی : کودکان
مدرک تحصیلی : فوق تخصص- ‌قلب کودکان
مرتبه علمی : استادیار
تصویر نام و نام خانوادگی : مجید کاتبی
گروه آموزشی : آناتوومی
مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی -علوم تشریحی
مرتبه علمی : دانشیار
تصویر نام و نام خانوادگی : فاطمه ‌صفدريان
گروه آموزشی : کودکان
مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی -‌بيماريهاي كودكان
مرتبه علمی : استادیار
تصویر نام و نام خانوادگی : سخاوت ‌عامري سياهويي
گروه آموزشی : انگل شناسی و قارچ شناسی
مدرک تحصیلی : ‌كارشناسي ارشد-‌قارچ شناسي پزشكي
مرتبه علمی : مربی
تصویر نام و نام خانوادگی : محمدعلي ‌مولوي
گروه آموزشی : کودکان
مدرک تحصیلی : ‌فوق تخصص خون و سرطان اطفال
مرتبه علمی : دانشیار
تصویر نام و نام خانوادگی : یعقوب حامدی
گروه آموزشی : انگل شناسی و قارچ شناسی
مدرک تحصیلی : دکترای تخصصی - انگل شناسی
مرتبه علمی : دانشیار
تصویر نام و نام خانوادگی : ‌عليرضا ‌مويدي
گروه آموزشی : کودکان
مدرک تحصیلی : فوق تخصص-‌اعصاب اطفال
مرتبه علمی : استادیار
تصویر نام و نام خانوادگی : جبرئیل شمس الدین
گروه آموزشی : انگل شناسی و قارچ شناسی
مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی-انگل شناسی پزشکی
مرتبه علمی : استادیار
تصویر نام و نام خانوادگی : عبدالمجيد ‌ناظمي قشمي
گروه آموزشی : کودکان
مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی-اطفال
مرتبه علمی : استادیار
تصویر نام و نام خانوادگی : عبدالرضا صلاحی مقدم
گروه آموزشی : انگل شناسی و قارچ شناسی
مدرک تحصیلی : دکترای تخصصی -انگل شناسی پزشکی
مرتبه علمی : دانشیار
تصویر نام و نام خانوادگی : مهران احمدی
گروه آموزشی : کودکان
مدرک تحصیلی : فوق تخصص-عفونی اطفال
مرتبه علمی : استادیار
تصویر نام و نام خانوادگی : نرگس خاقان زاده
گروه آموزشی : ایمونولوژی
مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی -ایمونولوژی
مرتبه علمی : استادیار
تصویر نام و نام خانوادگی : مریم استقامتی
گروه آموزشی : کودکان
مدرک تحصیلی : فوق تخصص کلیه کودکان
مرتبه علمی : استادیار
تصویر نام و نام خانوادگی : افشین سمیعی
گروه آموزشی : ایمونولوژی
مدرک تحصیلی : دکترای تخصصی -ایمونولوژی
مرتبه علمی : استادیار
تصویر نام و نام خانوادگی : ابوالحسن دیوبند
گروه آموزشی : کودکان
مدرک تحصیلی : فوق تخصص نوزادان
مرتبه علمی : استادیار
تصویر نام و نام خانوادگی : نادره نادری
گروه آموزشی : ایمونولوژی
مدرک تحصیلی : دکترای تخصصی-‌ايمونولوژي
مرتبه علمی : دانشیار
تصویر نام و نام خانوادگی : سمیرا ذاكري شهسواري
گروه آموزشی : کودکان
مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی اطفال
مرتبه علمی : استادیار
تصویر نام و نام خانوادگی : غلامرضا ‌فرشيدفر
گروه آموزشی : بیوشیمی
مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی بیوشیمی بالینی
مرتبه علمی : استادیار
تصویر نام و نام خانوادگی : شاهرخ رجائی
گروه آموزشی : کودکان
مدرک تحصیلی : فوق تخصص- ‌بيماريهاي قلب اطفال
مرتبه علمی : دانشیار
تصویر نام و نام خانوادگی : ابراهیم افتخار
گروه آموزشی : بیوشیمی
مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی بیوشیمی بالینی
مرتبه علمی : استادیار
تصویر نام و نام خانوادگی : ‌وحيد ساجدی
گروه آموزشی : کودکان
مدرک تحصیلی : فوق تخصص-‌ايمونولوژي وآلرژي اطفال
مرتبه علمی : استادیار
تصویر نام و نام خانوادگی : محمود خیاطیان
گروه آموزشی : بیوشیمی
مدرک تحصیلی : دکترای تخصصی - بیوشیمی بالینی
مرتبه علمی : استادیار
تصویر نام و نام خانوادگی : سید حسین سعادت
گروه آموزشی : کودکان
مدرک تحصیلی : فوق تخصص- نوزادان
مرتبه علمی : استادیار
تصویر نام و نام خانوادگی : ناهید داودیان
گروه آموزشی : بیوشیمی
مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی - بیوشیمی بالینی
مرتبه علمی : استادیار
تصویر نام و نام خانوادگی : کامبیز قاسمی
گروه آموزشی : کودکان
مدرک تحصیلی : فوق تخصص كليه کودکان
مرتبه علمی : استادیار
تصویر نام و نام خانوادگی : مهسا رحیم زاده
گروه آموزشی : بیوشیمی
مدرک تحصیلی : دکترای تخصصی- بیوشیمی بالینی
مرتبه علمی : استادیار
تصویر نام و نام خانوادگی : فرهاد قهرمانی
گروه آموزشی : کودکان
مدرک تحصیلی : فوق تخصص گوارش کودکان
مرتبه علمی : استادیار
تصویر نام و نام خانوادگی : سهیلا معین
گروه آموزشی : بیوشیمی
مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی- بیوشیمی
مرتبه علمی : دانشیار
تصویر نام و نام خانوادگی : رخشانه گودرزی
گروه آموزشی : کودکان
مدرک تحصیلی : فوق تخصص- نوزادان
مرتبه علمی : استادیار
تصویر نام و نام خانوادگی : علی حیرانی
گروه آموزشی : پزشکی اجتماعی
مدرک تحصیلی : دكتري تخصصی مديريت خدمات بهداشتي درماني
مرتبه علمی : استادیار
تصویر نام و نام خانوادگی : کوروش محمدی
گروه آموزشی : کودکان
مدرک تحصیلی : فوق تخصص ایمونولوژی و آلرژی اطفال
مرتبه علمی : استادیار
تصویر نام و نام خانوادگی : پروین رضایی
گروه آموزشی : پزشکی اجتماعی
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد-تحقیقات آموزشی
مرتبه علمی : مربی
تصویر نام و نام خانوادگی : سلما نادری
گروه آموزشی : کودکان
مدرک تحصیلی : فوق تخصص -نوزادان
مرتبه علمی : استادیار
تصویر نام و نام خانوادگی : شهرام زارع
گروه آموزشی : پزشکی اجتماعی
مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی آمار حیاتی
مرتبه علمی : استاد
تصویر نام و نام خانوادگی : مهراد افضلی
گروه آموزشی : ارتودنسی
مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی ارتودنسی
مرتبه علمی : استادیار
تصویر نام و نام خانوادگی : خاطره ماهوری
گروه آموزشی : پزشکی اجتماعی
مدرک تحصیلی : دکترای تخصصی-پزشکی اجتماعی
مرتبه علمی : دانشیار
تصویر نام و نام خانوادگی : فرناز فخری
گروه آموزشی : ارتودنسی
مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی ارتودنسی
مرتبه علمی : استادیار
تصویر نام و نام خانوادگی : حسام الدین کمال زاده
گروه آموزشی : پزشکی اجتماعی
مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی سیستم های اطلاعاتی
مرتبه علمی : استادیار
تصویر نام و نام خانوادگی : محمد مهدی ناصری
گروه آموزشی : ارتودنسی
مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی ارتودنسی
مرتبه علمی : استادیار
تصویر نام و نام خانوادگی : مهدی لاله زاری
گروه آموزشی : پزشکی قانونی
مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی-پزشکی قانونی
مرتبه علمی : استادیار
تصویر نام و نام خانوادگی : وحید دولتخواه
گروه آموزشی : اندودانتیکس
مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی اندودانتیکس
مرتبه علمی : استادیار
تصویر نام و نام خانوادگی : شهرام باغستانی
گروه آموزشی : پوست
مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی-پوست
مرتبه علمی : دانشیار
تصویر نام و نام خانوادگی : سعیده صدر
گروه آموزشی : اندودانتیکس
مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی اندودانتیکس
مرتبه علمی : استادیار
تصویر نام و نام خانوادگی : فرهاد ملاحسینی
گروه آموزشی : پوست
مدرک تحصیلی : فوق تخصص جراحی پلاستیک و ترمیمی
مرتبه علمی : استادیار
تصویر نام و نام خانوادگی : عبدالمهدی عراقی زاده
گروه آموزشی : اندودانتیکس
مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی اندودانتیکس
مرتبه علمی : استادیار
تصویر نام و نام خانوادگی : شیرین امیری مقدم
گروه آموزشی : تغذیه
مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی- علوم تغذیه
مرتبه علمی : استادیار
تصویر نام و نام خانوادگی : الهه مقیم فاروجی
گروه آموزشی : اندودانتیکس
مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی ارتودنسی
مرتبه علمی : استادیار
تصویر نام و نام خانوادگی : علیرضا جهانلو
گروه آموزشی : تغذیه
مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی- آموزش بهداشت
مرتبه علمی : دانشیار
تصویر نام و نام خانوادگی : سمانه بذرگری
گروه آموزشی : بیماریهای تشخیص و دهان
مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی بیماری های دهان و تشخیص
مرتبه علمی : استادیار
تصویر نام و نام خانوادگی : ناصر ریاضی
گروه آموزشی : جراحی ارولوژی
مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی باليني-‌جراحي كليه ومجاري ادراري
مرتبه علمی : استادیار
تصویر نام و نام خانوادگی : نسیم حسینی
گروه آموزشی : بیماریهای تشخیص و دهان
مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی بیماریهای دهان
مرتبه علمی : استادیار
تصویر نام و نام خانوادگی : علیرضا ‌جليلي اصل
گروه آموزشی : جراحی اورتوپدی
مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی-ارتوپدی
مرتبه علمی : دانشیار
تصویر نام و نام خانوادگی : اکرم زین الدینی میمند
گروه آموزشی : بیماریهای تشخیص و دهان
مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی بیماریهای دهان
مرتبه علمی : استادیار
تصویر نام و نام خانوادگی : هاشم ‌جري نشين
گروه آموزشی : جراحی بیهوشی
مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی-بیهوشی
مرتبه علمی : استادیار
تصویر نام و نام خانوادگی : نجمه شنبه زاده
گروه آموزشی : بیماریهای تشخیص و دهان
مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی بیماری های دهان و تشخیص
مرتبه علمی : استادیار
تصویر نام و نام خانوادگی : ‌عليرضا ‌عبداله زاده بقائي
گروه آموزشی : جراحی بیهوشی
مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی-‌بيهوشي
مرتبه علمی : استادیار
تصویر نام و نام خانوادگی : پدرام انصاری آستانه
گروه آموزشی : پروتز
مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی پروتز دندان
مرتبه علمی : استادیار
تصویر نام و نام خانوادگی : مجيد ‌وطن خواه
گروه آموزشی : جراحی بیهوشی
مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی-بیهوشی
مرتبه علمی : استادیار
تصویر نام و نام خانوادگی : قاسم جهانیان
گروه آموزشی : پروتز
مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی پروتز های دندانی
مرتبه علمی : استادیار
تصویر نام و نام خانوادگی : عباس معلمی
گروه آموزشی : جراحی بیهوشی
مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی-بیهوشی
مرتبه علمی : استادیار
تصویر نام و نام خانوادگی : احسان فرجود
گروه آموزشی : پروتز
مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی پروتز های دندانی
مرتبه علمی : استادیار
تصویر نام و نام خانوادگی : مهرداد ملک شعار
گروه آموزشی : جراحی بیهوشی
مدرک تحصیلی : فلوشیپ مراقبت های ویژه
مرتبه علمی : استادیار
تصویر نام و نام خانوادگی : هانیه مهرپور
گروه آموزشی : پروتز
مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی پروتز های دندانی
مرتبه علمی : استادیار
تصویر نام و نام خانوادگی : سعید کاشانی
گروه آموزشی : جراحی بیهوشی
مدرک تحصیلی : فلوشیپ بیهوشی قلب
مرتبه علمی : استادیار
تصویر نام و نام خانوادگی : روح الله اعتمادی فر
گروه آموزشی : پریودانتیکس
مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی پریودانتیکس
مرتبه علمی : استادیار
تصویر نام و نام خانوادگی : سيدحسام الدين ‌بني هاشمي
گروه آموزشی : جراحی تخصصی
مدرک تحصیلی : فوق تخصص-‌جراحي قفسه صدري
مرتبه علمی : استادیار
تصویر نام و نام خانوادگی : آزیتا هدایتی
گروه آموزشی : پریودانتیکس
مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی پریودانتیکس
مرتبه علمی : استادیار
تصویر نام و نام خانوادگی : ‌عنايت اله ‌حمزه اي
گروه آموزشی : جراحی تخصصی
مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی-‌بيماريهاي مغزواعصاب
مرتبه علمی : استادیار
تصویر نام و نام خانوادگی : حسین دباغ اسداللهی
گروه آموزشی : جراحی دهان ، فک وصورت
مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی جراحی دهان فک و صورت
مرتبه علمی : استادیار
تصویر نام و نام خانوادگی : فردوس ‌مذنبي
گروه آموزشی : جراحی تخصصی
مدرک تحصیلی : فوق تخصص-جراحي پلاستيك ترميمي
مرتبه علمی : استادیار
تصویر نام و نام خانوادگی : سیف اله همت
گروه آموزشی : جراحی دهان ، فک وصورت
مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی جراحی دهان فک و صورت
مرتبه علمی : استادیار
تصویر نام و نام خانوادگی : علی جمشیدی
گروه آموزشی : جراحی تخصصی
مدرک تحصیلی : فوق تخصص-‌جراحي پلاستيك ترميمي
مرتبه علمی : استادیار
تصویر نام و نام خانوادگی : فرشاد وثوقی شهواری
گروه آموزشی : جراحی دهان ، فک وصورت
مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی جراحی دهان فک و صورت
مرتبه علمی : استادیار
تصویر نام و نام خانوادگی : حسین منتظرقائم
گروه آموزشی : جراحی تخصصی
مدرک تحصیلی : فوق تخصص جراحی قلب و عروق
مرتبه علمی : دانشیار
تصویر نام و نام خانوادگی : خیزران بهارلوئی
گروه آموزشی : دندانپزشکی ترمیمی
مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی دندانپزشکی ترمیمی
مرتبه علمی : استادیار
تصویر نام و نام خانوادگی : سید علی بنی هاشمی
گروه آموزشی : جراحی چشم
مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی-‌بيماريهاي چشم
مرتبه علمی : استادیار
تصویر نام و نام خانوادگی : سیده آناهیتا پورهاشمی
گروه آموزشی : دندانپزشکی ترمیمی
مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی دندانپزشکی ترمیمی
مرتبه علمی : استادیار
تصویر نام و نام خانوادگی : عباس ‌رحيمي
گروه آموزشی : جراحی عمومی
مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی- جراحی عمومی
مرتبه علمی : استادیار
تصویر نام و نام خانوادگی : هاجر فرهادپور
گروه آموزشی : دندانپزشکی ترمیمی
مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی دندانپزشکی ترمیمی
مرتبه علمی : استادیار
تصویر نام و نام خانوادگی : مجيد ‌صفرپناه
گروه آموزشی : جراحی عمومی
مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی جراحی عمومی
مرتبه علمی : استادیار
تصویر نام و نام خانوادگی : زینب حسینیان
گروه آموزشی : دندانپزشکی کودکان
مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی دندانپزشکی
مرتبه علمی : استادیار
تصویر نام و نام خانوادگی : مهرداد ‌صيادي نيا
گروه آموزشی : جراحی عمومی
مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی- جراحی عمومی
مرتبه علمی : استادیار
تصویر نام و نام خانوادگی : گلناز کی تبار
گروه آموزشی : دندانپزشکی کودکان
مدرک تحصیلی : دکتری تخصصیدندانپزشکی اطفال
مرتبه علمی : استادیار
تصویر نام و نام خانوادگی : محمد کربلایی
گروه آموزشی : جراحی عمومی
مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی-جراحی عمومی
مرتبه علمی : استادیار
تصویر نام و نام خانوادگی : مهسا یاربخت
گروه آموزشی : دندانپزشکی کودکان
مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی دندانپزشکی اطفال
مرتبه علمی : استادیار
تصویر نام و نام خانوادگی : مهدي ‌عسكري
گروه آموزشی : جراحی گوش و حلق و بینی
مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی-‌گوش حلق و بيني
مرتبه علمی : استادیار
تصویر نام و نام خانوادگی : معصومه افسا
گروه آموزشی : رادیولوژی
مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی رادیولوژی دهان و فک
مرتبه علمی : استادیار
تصویر نام و نام خانوادگی : محمدرضا ‌سعيدي فر
گروه آموزشی : چشم
مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی-‌بيماريهاي چشم
مرتبه علمی : استادیار
تصویر نام و نام خانوادگی : ثمره عباسی
گروه آموزشی : رادیولوژی
مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی رادیولوژی دهان و فک و صورت
مرتبه علمی : استادیار
تصویر نام و نام خانوادگی : امیر جمشیدی
گروه آموزشی : چشم
مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی-‌ چشم
مرتبه علمی : استادیار
تصویر نام و نام خانوادگی : نسیم مختاری گوراب
گروه آموزشی : رادیولوژی
مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی رادیولوژی دهان و فک
مرتبه علمی : استادیار
تصویر نام و نام خانوادگی : ‌بهروز رحیمی
گروه آموزشی : چشم
مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی چشم
مرتبه علمی : استادیار
تصویر نام و نام خانوادگی : ندا امیرخسروی
گروه آموزشی : پرستاری
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد پرستاری سالمندان
مرتبه علمی : مربی
تصویر نام و نام خانوادگی : لادن ‌حاجي عبدالرسول
گروه آموزشی : داخلی
مدرک تحصیلی : فوق تخصص-‌غدد درون ريز و متابوليسم
مرتبه علمی : استادیار
تصویر نام و نام خانوادگی : الهام ایمانی
گروه آموزشی : پرستاری
مدرک تحصیلی : دکترای تخصصی پرستاری
مرتبه علمی : مربی
تصویر نام و نام خانوادگی : ‌مجتبي ‌خادمي بفروئي
گروه آموزشی : داخلی
مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی-‌بيماريهاي داخلي
مرتبه علمی : استادیار
تصویر نام و نام خانوادگی : ساناز بستانی
گروه آموزشی : پرستاری
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد پرستاری گرایش داخلی و جراحی
مرتبه علمی : مربی
تصویر نام و نام خانوادگی : معصومه ‌خيرانديش
گروه آموزشی : داخلی
مدرک تحصیلی : فوق تخصص-‌غدد درون ريز و متابوليسم
مرتبه علمی : استادیار
تصویر نام و نام خانوادگی : پگاه پیران
گروه آموزشی : پرستاری
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد داخلی جراحی
مرتبه علمی : مربی
تصویر نام و نام خانوادگی : ‌سيد مهرداد ‌صولتي دهكردي
گروه آموزشی : داخلی
مدرک تحصیلی : فوق تخصص-‌غدد درون ريز و متابوليسم
مرتبه علمی : استادیار
تصویر نام و نام خانوادگی : رضا جمهیری
گروه آموزشی : پرستاری
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد روان پرستاری
مرتبه علمی : مربی
تصویر نام و نام خانوادگی : فريبا ‌منصوري
گروه آموزشی : داخلی
مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی-‌بيماريهاي داخلي
مرتبه علمی : استادیار
تصویر نام و نام خانوادگی : زهرا خادمی
گروه آموزشی : پرستاری
مدرک تحصیلی : کارشناس ارشدمدیریت پرستاری
مرتبه علمی : مربی
تصویر نام و نام خانوادگی : ‌سيدحميد ‌موسوي
گروه آموزشی : داخلی
مدرک تحصیلی : فوق تخصص-‌گوارش بالغين
مرتبه علمی : دانشیار
تصویر نام و نام خانوادگی : حسن خشنو
گروه آموزشی : پرستاری
مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد پرستاری سالمندی
مرتبه علمی : مربی
تصویر نام و نام خانوادگی : احمدآقا ‌نگهي
گروه آموزشی : داخلی
مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی-‌بيماريهاي اعصاب
مرتبه علمی : استادیار
تصویر نام و نام خانوادگی : سیمین سوداگر
گروه آموزشی : پرستاری
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد داخلی جراحی
مرتبه علمی : مربی
تصویر نام و نام خانوادگی : فاطمه ‌يحيي پور ضياكلايي
گروه آموزشی : داخلی
مدرک تحصیلی : فوق تخصص-‌بيماريهاي ريه
مرتبه علمی : استادیار
تصویر نام و نام خانوادگی : بلقیس شیبانی
گروه آموزشی : پرستاری
مدرک تحصیلی : کارشتاسی ارشد پرستاری کودکان
مرتبه علمی : مربی
تصویر نام و نام خانوادگی : هاجر اقبالی
گروه آموزشی : داخلی
مدرک تحصیلی : فوق تخصص- گوارش بالغین
مرتبه علمی : استادیار
تصویر نام و نام خانوادگی : علی شیخی
گروه آموزشی : پرستاری
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد پرستاری کودکان
مرتبه علمی : مربی
تصویر نام و نام خانوادگی : محمدرضا اوزی
گروه آموزشی : داخلی
مدرک تحصیلی : فوق تخصص-‌خون وسرطان بالغين
مرتبه علمی : استادیار
تصویر نام و نام خانوادگی : پریچهر صباغ زاده
گروه آموزشی : پرستاری
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد داخلی جراحی
مرتبه علمی : مربی
تصویر نام و نام خانوادگی : ترانه تراکمه
گروه آموزشی : داخلی
مدرک تحصیلی : فوق تخصص-‌روماتولوژی
مرتبه علمی : استادیار
تصویر نام و نام خانوادگی : نرگس طیاری
گروه آموزشی : پرستاری
مدرک تحصیلی : کازشناسی ارشد پرستاری
مرتبه علمی : مربی
تصویر نام و نام خانوادگی : مستانه محمدی
گروه آموزشی : داخلی
مدرک تحصیلی : فوق تخصص -‌ روماتولوژي
مرتبه علمی : استادیار
تصویر نام و نام خانوادگی : فاطمه عشقی
گروه آموزشی : پرستاری
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد پرستاری
مرتبه علمی : مربی
تصویر نام و نام خانوادگی : محسن محمدیان
گروه آموزشی : داخلی
مدرک تحصیلی : فوق تخصص - ‌خون وسرطان بالغين
مرتبه علمی : استادیار
تصویر نام و نام خانوادگی : عارف فقیه
گروه آموزشی : پرستاری
مدرک تحصیلی : دکتری آموزش بهداشت و ارتقاء
مرتبه علمی : استادیار
تصویر نام و نام خانوادگی : آرزو مسرور
گروه آموزشی : داخلی
مدرک تحصیلی : فوق تخصص-روماتولوژی
مرتبه علمی : استادیار
تصویر نام و نام خانوادگی : فوزیه مختاری
گروه آموزشی : پرستاری
مدرک تحصیلی : کارشتاسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه
مرتبه علمی : مربی
تصویر نام و نام خانوادگی : سیده فرزانه موسوی
گروه آموزشی : داخلی
مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی-داخلی
مرتبه علمی : استادیار
تصویر نام و نام خانوادگی : معصومه مهدوی فر
گروه آموزشی : پرستاری
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی
مرتبه علمی : مربی
تصویر نام و نام خانوادگی : میترا کاظمی جهرمی
گروه آموزشی : داخلی
مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی- ‌بيماريهاي داخلي
مرتبه علمی : استادیار
تصویر نام و نام خانوادگی : سمیه کمال پور
گروه آموزشی : پرستاری
مدرک تحصیلی : کارشتاسی ارشد پرستاری
مرتبه علمی : مربی
تصویر نام و نام خانوادگی : ‌پريوش ‌داوديان
گروه آموزشی : داخلی عفونی
مدرک تحصیلی : دکتری تخصصي - ‌بيماريهاي عفوني
مرتبه علمی : استادیار
تصویر نام و نام خانوادگی : هادی یوسفی
گروه آموزشی : پرستاری
مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی اپیدمیولوژی
مرتبه علمی : استادیار
تصویر نام و نام خانوادگی : مهدی حسنی آزاد
گروه آموزشی : داخلی عفونی
مدرک تحصیلی : دکترای تخصصی بیماری های عفونی
مرتبه علمی : استادیار
تصویر نام و نام خانوادگی : فاطمه بازرگانی پور
گروه آموزشی : مامایی
مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی بهداشت باروری
مرتبه علمی : استادیار
تصویر نام و نام خانوادگی : ‌علي اصغر ‌ابريشمي زاده
گروه آموزشی : داخلی نرولوژی
مدرک تحصیلی : دکترای تخصصی-‌بيماريهاي داخلي مغزواعصاب
مرتبه علمی : استادیار
تصویر نام و نام خانوادگی : آسیه پرمهریابنده
گروه آموزشی : مامایی
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد بهداشت مادر و کودک
مرتبه علمی : مربی
تصویر نام و نام خانوادگی : ‌سيدحمزه ‌صديق
گروه آموزشی : روان پزشکی
مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی- روانپزشکی
مرتبه علمی : استادیار
تصویر نام و نام خانوادگی : عارفه شاهی
گروه آموزشی : مامایی
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد آموزش مامایی
مرتبه علمی : مربی
تصویر نام و نام خانوادگی : مهين ‌عسكري
گروه آموزشی : روان پزشکی
مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی - ‌مشاوره وراهنمايي
مرتبه علمی : استادیار
تصویر نام و نام خانوادگی : ساناز صفرزاده
گروه آموزشی : مامایی
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد مامایی جامعه نگر
مرتبه علمی : مربی
تصویر نام و نام خانوادگی : فرح ‌مويدي
گروه آموزشی : روان پزشکی
مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی-‌اعصاب و روان
مرتبه علمی : استادیار
تصویر نام و نام خانوادگی : آزیتا کامجو
گروه آموزشی : مامایی
مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد آموزش مامایی
مرتبه علمی : مربی
تصویر نام و نام خانوادگی : شعله ‌نمازي
گروه آموزشی : روان پزشکی
مدرک تحصیلی : دکترای تخصصی - مشاوره وراهنمايي
مرتبه علمی : استادیار
تصویر نام و نام خانوادگی : کبری کمالی
گروه آموزشی : مامایی
مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد بهداشت مادر و کودک
مرتبه علمی : مربی
تصویر نام و نام خانوادگی : نجمه راستی کردار
گروه آموزشی : روان پزشکی
مدرک تحصیلی : فوق لیسانس-روانشناسی بالینی
مرتبه علمی : مربی
تصویر نام و نام خانوادگی : فرزانه برخورداری
گروه آموزشی : اتاق عمل و هوشبری
مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد فیزیولوژی
مرتبه علمی : مربی
تصویر نام و نام خانوادگی : افسون پیروزان
گروه آموزشی : زبان
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد مترجمی زبان
مرتبه علمی : مربی
تصویر نام و نام خانوادگی : فاطیما رضایی
گروه آموزشی : اتاق عمل و هوشبری
مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد فیزیولوژی و علوم تشریح
مرتبه علمی : مربی
تصویر نام و نام خانوادگی : سعيده ‌شهسواري
گروه آموزشی : زنان و مامایی
مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی-‌زنان وزايمان
مرتبه علمی : استادیار
تصویر نام و نام خانوادگی : قاسم سبحانی
گروه آموزشی : اتاق عمل و هوشبری
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد هوشبری
مرتبه علمی : مربی
تصویر نام و نام خانوادگی : فرزانه ‌عتيق پور
گروه آموزشی : زنان و مامایی
مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی-زنان و زایمان
مرتبه علمی : استادیار
تصویر نام و نام خانوادگی : محمدصادق گل وردی یزدی
گروه آموزشی : اتاق عمل و هوشبری
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد هوشبری
مرتبه علمی : مربی
تصویر نام و نام خانوادگی : آذين ‌علوي
گروه آموزشی : زنان و مامایی
مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی-‌بيماريهاي زنان وزايمان
مرتبه علمی : استادیار
تصویر نام و نام خانوادگی : مهدیه افخمی
گروه آموزشی : رادیولوژی
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی
مرتبه علمی : مربی
تصویر نام و نام خانوادگی : زهرا اطاعتی
گروه آموزشی : زنان و مامایی
مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی-‌زنان وزايمان
مرتبه علمی : استادیار
تصویر نام و نام خانوادگی : وریا پروایی
گروه آموزشی : رادیولوژی
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی
مرتبه علمی : مربی
تصویر نام و نام خانوادگی : مينو رجائی
گروه آموزشی : زنان و مامایی
مدرک تحصیلی : دکتری تخصصي -‌بيماريهاي زنان وزايمان
مرتبه علمی : استاد
تصویر نام و نام خانوادگی : محمد حق پرست
گروه آموزشی : رادیولوژی
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی
مرتبه علمی : مربی
تصویر نام و نام خانوادگی : سامیه کریمی
گروه آموزشی : زنان و مامایی
مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی-‌زنان وزايمان
مرتبه علمی : استادیار
تصویر نام و نام خانوادگی : لیلی درویش
گروه آموزشی : رادیولوژی
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی
مرتبه علمی : مربی
تصویر نام و نام خانوادگی : محمد شکاری
گروه آموزشی : ژنتیک پزشکی
مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی ژنتیک انسانی
مرتبه علمی : دانشیار
تصویر نام و نام خانوادگی : محمد هادی محمودی نژاد
گروه آموزشی : رادیولوژی
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی
مرتبه علمی : مربی
تصویر نام و نام خانوادگی : کیانوش ملک زاده
گروه آموزشی : ژنتیک پزشکی
مدرک تحصیلی : دکترای تخصصی بیوتکنولوژی پزشکی
مرتبه علمی : استادیار
تصویر نام و نام خانوادگی : مجید ترماحی
گروه آموزشی : علوم آزمایشگاهی
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد هماتولوژی
مرتبه علمی : مربی
تصویر نام و نام خانوادگی : عبدالعظیم نجاتی زاده
گروه آموزشی : ژنتیک پزشکی
مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی ژنتیک انسانی مولکولی
مرتبه علمی : دانشیار
تصویر نام و نام خانوادگی : سیدعبدالوهاب تقوی
گروه آموزشی : علوم آزمایشگاهی
مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی بیولوژی تولید مثل
مرتبه علمی : استادیار
تصویر نام و نام خانوادگی : هادي ‌اسحقي ثاني
گروه آموزشی : طب اورژانس
مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی-‌طب اورژانس
مرتبه علمی : استادیار
تصویر نام و نام خانوادگی : خجسته شریفی سرآسیابی
گروه آموزشی : علوم آزمایشگاهی
مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی انگل شناسی
مرتبه علمی : استادیار
تصویر نام و نام خانوادگی : ‌ابولفضل ‌حكيمي ركن آبادي
گروه آموزشی : طب اورژانس
مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی-‌طب كار
مرتبه علمی : استادیار
تصویر نام و نام خانوادگی : افسانه کرمستجی
گروه آموزشی : علوم آزمایشگاهی
مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی میکروب شناسی
مرتبه علمی : استادیار
تصویر نام و نام خانوادگی : ‌سيد اشكان ‌طبيب زاده دزفولي
گروه آموزشی : طب اورژانس
مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی-‌طب اورژانس
مرتبه علمی : استادیار
تصویر نام و نام خانوادگی : محسن آزاد
گروه آموزشی : عمومی
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد آمار زیستی
مرتبه علمی : مربی
تصویر نام و نام خانوادگی : ‌رضا ‌يزداني
گروه آموزشی : طب اورژانس
مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی-‌طب اورژانس
مرتبه علمی : استادیار
تصویر نام و نام خانوادگی : سعید حسینی تشریزی
گروه آموزشی : عمومی
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد آمار حیاتی
مرتبه علمی : مربی