دانشکده : گروه آموزشی : مرتبه علمی : نام خانوادگی :  
تصویــــر

شهرام زارع

استاد

دکتری تخصصی آمار حیاتی

گروه آموزشی پزشکی اجتماعی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

تیمور آقاملایی

استاد

دکتری تخصصی آموزش بهداشت

گروه آموزشی بهداشت عمومی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

نپتون سلطانی

استاد

دکتری تخصصی فیزیولوژی پزشکی

گروه آموزشی فیزیولوژی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

مينو رجائی

استاد

دکتری تخصصي -‌بيماريهاي زنان وزايمان

گروه آموزشی زنان و مامایی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

حميدرضا ‌سامي مقام

دانشیار

فوق تخصص-نفرولوژی

گروه آموزشی نفرولوژی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

شهرام باغستانی

دانشیار

دکتری تخصصی-پوست

گروه آموزشی پوست

جزئیات بیشتر
تصویــــر

کاووس دیندارلو

دانشیار

دکتری تخصصی-بهداشت محیط

گروه آموزشی بهداشت محیط

جزئیات بیشتر
تصویــــر

سهیلا معین

دانشیار

دکتری تخصصی- بیوشیمی

گروه آموزشی بیوشیمی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

عبدالرضا صلاحی مقدم

دانشیار

دکتری تخصصی -انگل شناسی پزشکی

گروه آموزشی انگل شناسی و قارچ شناسی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

مجید کاتبی

دانشیار

دکتری تخصصی -علوم تشریحی

گروه آموزشی آناتوومی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

قاسم عطارزاده

دانشیار

دکتری تخصصی - فیزیولوژی پزشکی

گروه آموزشی فیزیولوژی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

سيدعليرضا سبحانی

دانشیار

دکتری تخصصی آسیب شناسی بالینی و تشریحی

گروه آموزشی پاتولوژی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

امید صفا

دانشیار

دکتری تخصصی

گروه آموزشی داروسازی بالینی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

صدیقه جوادپور

دانشیار

دکتری تخصصی-بیوتکنولوژی با گرایش میکروبیولوژی

گروه آموزشی میکروب و ویروس شناسی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

علیرضا جهانلو

دانشیار

دکتری تخصصی- آموزش بهداشت

گروه آموزشی تغذیه

جزئیات بیشتر
تصویــــر

محمد شکاری

دانشیار

دکتری تخصصی ژنتیک انسانی

گروه آموزشی ژنتیک پزشکی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

عبدالعظیم نجاتی زاده

دانشیار

دکتری تخصصی ژنتیک انسانی مولکولی

گروه آموزشی ژنتیک پزشکی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

موسی سلیمانی احمدی

دانشیار

دکتری تخصصی حشره شناسی پزشکی

گروه آموزشی حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین

جزئیات بیشتر
تصویــــر

عبدالحسین مدنی

دانشیار

دکتری تخصصی اپیدمیولوژِی

گروه آموزشی بهداشت عمومی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

فرهاد قدیری صوفی

دانشیار

دکتری تخصصی فیزیولوژی پزشکی

گروه آموزشی فیزیولوژی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

یعقوب حامدی

دانشیار

دکتری تخصصی - انگل شناسی

گروه آموزشی انگل شناسی و قارچ شناسی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

حسین منتظرقائم

دانشیار

فوق تخصص جراحی قلب و عروق

گروه آموزشی جراحی تخصصی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

علیرضا ‌جليلي اصل

دانشیار

دکتری تخصصی-ارتوپدی

گروه آموزشی جراحی اورتوپدی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

‌حسين ‌فرشيدي

دانشیار

دکتری تخصصی-‌قلب وعروق

گروه آموزشی داخلی قلب

جزئیات بیشتر
تصویــــر

پروین لک بالا

دانشیار

دکتری تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

گروه آموزشی فناوری اطلاعات سلامت

جزئیات بیشتر
تصویــــر

‌سيدحميد ‌موسوي

دانشیار

فوق تخصص-‌گوارش بالغين

گروه آموزشی داخلی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

محمدعلي ‌مولوي

دانشیار

‌فوق تخصص خون و سرطان اطفال

گروه آموزشی کودکان

جزئیات بیشتر
تصویــــر

مرضيه ‌نيك پرور

دانشیار

دکتری تخصصی-‌بيماريهاي قلب و عروق

گروه آموزشی داخلی قلب

جزئیات بیشتر
تصویــــر

نادره نادری

دانشیار

دکتری تخصصی-‌ايمونولوژي

گروه آموزشی ایمونولوژی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

خاطره ماهوری

دانشیار

دکتری تخصصی-پزشکی اجتماعی

گروه آموزشی پزشکی اجتماعی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

شاهرخ رجائی

دانشیار

فوق تخصص- ‌بيماريهاي قلب اطفال

گروه آموزشی کودکان

جزئیات بیشتر
تصویــــر

کامران قاسمی

استادیار

فوق تخصص بيماريهاي قلب و عروق

گروه آموزشی داخلی قلب

جزئیات بیشتر
تصویــــر

حسام علیزاده

استادیار

دکتری تخصصی، باکتری شناسي پزشکي

گروه آموزشی میکروب و ویروس شناسی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

فاطمه هندیجانی

استادیار

دکتری تخصصی بیوتکنولوژی دارویی

گروه آموزشی فارماکوگنوزی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

مریم استقامتی

استادیار

فوق تخصص کلیه کودکان

گروه آموزشی کودکان

جزئیات بیشتر
تصویــــر

فرهاد قهرمانی

استادیار

فوق تخصص گوارش کودکان

گروه آموزشی کودکان

جزئیات بیشتر
تصویــــر

فاطمه دباغ

استادیار

دکتری تخصصی بیوتکنولوژی دارویی

گروه آموزشی فارماکوگنوزی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

حبیب اسلامی

استادیار

دکتری تخصصی فارماکولوژی

گروه آموزشی سم شناسی و داروشناسی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

فرهاد ملاحسینی

استادیار

فوق تخصص جراحی پلاستیک و ترمیمی

گروه آموزشی پوست

جزئیات بیشتر
تصویــــر

ابوالحسن دیوبند

استادیار

فوق تخصص نوزادان

گروه آموزشی کودکان

جزئیات بیشتر
تصویــــر

یعقوب آشوری تازیانی

استادیار

دکتری تخصصی-رادیوتراپی

گروه آموزشی فیزیک پزشکی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

هادی یوسفی

استادیار

دکتری تخصصی اپیدمیولوژی

گروه آموزشی پرستاری

جزئیات بیشتر
تصویــــر

‌علي اصغر ‌ابريشمي زاده

استادیار

دکترای تخصصی-‌بيماريهاي داخلي مغزواعصاب

گروه آموزشی داخلی نرولوژی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

مجيد ‌وطن خواه

استادیار

دکتری تخصصی-بیهوشی

گروه آموزشی جراحی بیهوشی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

فاطمه ‌يحيي پور ضياكلايي

استادیار

فوق تخصص-‌بيماريهاي ريه

گروه آموزشی داخلی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

‌رضا ‌يزداني

استادیار

دکتری تخصصی-‌طب اورژانس

گروه آموزشی طب اورژانس

جزئیات بیشتر
تصویــــر

هادي ‌اسحقي ثاني

استادیار

دکتری تخصصی-‌طب اورژانس

گروه آموزشی طب اورژانس

جزئیات بیشتر
تصویــــر

فاطمه بازرگانی پور

استادیار

دکتری تخصصی بهداشت باروری

گروه آموزشی مامایی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

سیده فرزانه موسوی

استادیار

دکتری تخصصی-داخلی

گروه آموزشی داخلی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

‌عليرضا ‌مويدي

استادیار

فوق تخصص-‌اعصاب اطفال

گروه آموزشی کودکان

جزئیات بیشتر
تصویــــر

فرح ‌مويدي

استادیار

دکتری تخصصی-‌اعصاب و روان

گروه آموزشی روان پزشکی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

عبدالمجيد ‌ناظمي قشمي

استادیار

دکتری تخصصی-اطفال

گروه آموزشی کودکان

جزئیات بیشتر
تصویــــر

احمدآقا ‌نگهي

استادیار

دکتری تخصصی-‌بيماريهاي اعصاب

گروه آموزشی داخلی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

شعله ‌نمازی

استادیار

دکتری تخصصی - مشاوره وراهنمايي

گروه آموزشی روان پزشکی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

سيدعبداله ‌موسوي

استادیار

دکتری تخصصی-‌آسيب شناسي باليني وتشريحي

گروه آموزشی پاتولوژی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

کامبیز قاسمی

استادیار

فوق تخصص كليه کودکان

گروه آموزشی کودکان

جزئیات بیشتر
تصویــــر

الهام کاظمی جهرمی

استادیار

دکتری تخصصی- ‌آسيب شناسي

گروه آموزشی پاتولوژی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

میترا کاظمی جهرمی

استادیار

دکتری تخصصی- ‌بيماريهاي داخلي

گروه آموزشی داخلی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

رخشانه گودرزی

استادیار

فوق تخصص- نوزادان

گروه آموزشی کودکان

جزئیات بیشتر
تصویــــر

مهدی لاله زاری

استادیار

دکتری تخصصی-پزشکی قانونی

گروه آموزشی پزشکی قانونی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

کوروش محمدی

استادیار

فوق تخصص ایمونولوژی و آلرژی اطفال

گروه آموزشی کودکان

جزئیات بیشتر
تصویــــر

مستانه محمدی

استادیار

فوق تخصص -‌ روماتولوژي

گروه آموزشی داخلی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

محسن محمدیان

استادیار

فوق تخصص - ‌خون وسرطان بالغين

گروه آموزشی داخلی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

آرزو مسرور

استادیار

فوق تخصص-روماتولوژی

گروه آموزشی داخلی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

عباس معلمی

استادیار

دکتری تخصصی-بیهوشی

گروه آموزشی جراحی بیهوشی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

مهرداد ملک شعار

استادیار

فلوشیپ مراقبت های ویژه

گروه آموزشی جراحی بیهوشی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

فردوس ‌مذنبي

استادیار

فوق تخصص-جراحي پلاستيك ترميمي

گروه آموزشی جراحی تخصصی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

فريبا ‌منصوري

استادیار

دکتری تخصصی-‌بيماريهاي داخلي

گروه آموزشی داخلی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

علی جمشیدی

استادیار

فوق تخصص-‌جراحي پلاستيك ترميمي

گروه آموزشی جراحی تخصصی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

امیر جمشیدی

استادیار

دکتری تخصصی-‌ چشم

گروه آموزشی چشم

جزئیات بیشتر
تصویــــر

لادن ‌حاجي عبدالرسول

استادیار

فوق تخصص-‌غدد درون ريز و متابوليسم

گروه آموزشی داخلی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

‌ابولفضل ‌حكيمي ركن آبادي

استادیار

دکتری تخصصی-‌طب كار

گروه آموزشی طب اورژانس

جزئیات بیشتر
تصویــــر

‌عنايت اله ‌حمزه اي

استادیار

دکتری تخصصی-‌بيماريهاي مغزواعصاب

گروه آموزشی جراحی تخصصی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

سعید حیاتی

استادیار

دکتری تخصصی -طب اورژانس

گروه آموزشی طب اورژانس

جزئیات بیشتر
تصویــــر

‌مجتبي ‌خادمي بفروئي

استادیار

دکتری تخصصی-‌بيماريهاي داخلي

گروه آموزشی داخلی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

معصومه ‌خيرانديش

استادیار

فوق تخصص-‌غدد درون ريز و متابوليسم

گروه آموزشی داخلی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

احمدنور ‌عبدي

استادیار

دکتری تخصصی-‌بيماريهاي قلب و عروق

گروه آموزشی داخلی قلب

جزئیات بیشتر
تصویــــر

فرزانه ‌عتيق پور

استادیار

دکتری تخصصی-زنان و زایمان

گروه آموزشی زنان و مامایی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

مهدي ‌عسكري

استادیار

دکتری تخصصی-‌گوش حلق و بيني

گروه آموزشی جراحی گوش و حلق و بینی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

مهين ‌عسكري

استادیار

دکتری تخصصی - ‌مشاوره وراهنمايي

گروه آموزشی روان پزشکی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

آذين ‌علوي

استادیار

دکتری تخصصی-‌بيماريهاي زنان وزايمان

گروه آموزشی زنان و مامایی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

‌عبداله ‌غريب زاده

استادیار

دکتری تخصصی-‌بيماريهاي قلب و عروق

گروه آموزشی داخلی قلب

جزئیات بیشتر
تصویــــر

سعیده صدر

استادیار

دکتری تخصصی اندودانتیکس

گروه آموزشی اندودانتیکس

جزئیات بیشتر
تصویــــر

عارف فقیه

استادیار

دکتری آموزش بهداشت و ارتقاء

گروه آموزشی پرستاری

جزئیات بیشتر
تصویــــر

معصومه افسا

استادیار

دکتری تخصصی رادیولوژی دهان و فک

گروه آموزشی رادیولوژی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

سمانه بذرگری

استادیار

دکتری تخصصی بیماری های دهان و تشخیص

گروه آموزشی بیماریهای تشخیص و دهان

جزئیات بیشتر
تصویــــر

خیزران بهارلوئی

استادیار

دکتری تخصصی دندانپزشکی ترمیمی

گروه آموزشی دندانپزشکی ترمیمی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

اکرم زین الدینی میمند

استادیار

دکتری تخصصی بیماریهای دهان

گروه آموزشی بیماریهای تشخیص و دهان

جزئیات بیشتر
تصویــــر

الهام ایمانی

استادیار

دکترای تخصصی پرستاری

گروه آموزشی پرستاری

جزئیات بیشتر
تصویــــر

کیانوش ملک زاده

استادیار

دکتری تخصصی بیوتکنولوژی پزشکی

گروه آموزشی ژنتیک پزشکی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

عبدالمهدی عراقی زاده

استادیار

دکتری تخصصی اندودانتیکس

گروه آموزشی اندودانتیکس

جزئیات بیشتر
تصویــــر

لاله حسنی

استادیار

دکتری تخصصی آموزش بهداشت

گروه آموزشی بهداشت عمومی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

ابراهیم افتخار

استادیار

دکتری تخصصی بیوشیمی بالینی

گروه آموزشی بیوشیمی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

علی حیرانی

استادیار

دكتري تخصصی مديريت خدمات بهداشتي درماني

گروه آموزشی پزشکی اجتماعی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

صدیقه عابدینی

استادیار

دکتری تخصصی آموزش بهداشت

گروه آموزشی بهداشت عمومی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

حسام الدین کمال زاده

استادیار

دکتری تخصصی سیستم های اطلاعاتی

گروه آموزشی پزشکی اجتماعی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

شیرین امیری مقدم

استادیار

دکتری تخصصی- علوم تغذیه

گروه آموزشی تغذیه

جزئیات بیشتر
تصویــــر

حامد گوکلانی

استادیار

دکتری تخصصی-ویروس شناسی

گروه آموزشی میکروب و ویروس شناسی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

سعید شجاع

استادیار

دکتری تخصصی-باکتری شناسی پزشکی

گروه آموزشی میکروب و ویروس شناسی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

سید حسین سعادت

استادیار

فوق تخصص- نوزادان

گروه آموزشی کودکان

جزئیات بیشتر
تصویــــر

جبرئیل شمس الدین

استادیار

دکتری تخصصی-انگل شناسی پزشکی

گروه آموزشی انگل شناسی و قارچ شناسی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

نسرین امانی

استادیار

دکتری تخصصی - پزشکی هسته ای

گروه آموزشی فیزیک پزشکی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

محسن حیدری

استادیار

دکتری تخصصی-مهندسی بهداشت محیط

گروه آموزشی بهداشت محیط

جزئیات بیشتر
تصویــــر

علیرضا صانعی

استادیار

دکتری تخصصی-حشره شناسی پزشکی

گروه آموزشی حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین

جزئیات بیشتر
تصویــــر

امید رحمانیان

استادیار

دکتری تخصصی- شیمی تجزیه

گروه آموزشی بهداشت محیط

جزئیات بیشتر
تصویــــر

فرشاد وثوقی شهواری

استادیار

دکتری تخصصی جراحی دهان فک و صورت

گروه آموزشی جراحی دهان ، فک وصورت

جزئیات بیشتر
تصویــــر

سیف اله همت

استادیار

دکتری تخصصی جراحی دهان فک و صورت

گروه آموزشی جراحی دهان ، فک وصورت

جزئیات بیشتر
تصویــــر

محمد مهدی ناصری

استادیار

دکتری تخصصی ارتودنسی

گروه آموزشی ارتودنسی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

فرناز فخری

استادیار

دکتری تخصصی ارتودنسی

گروه آموزشی ارتودنسی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

نجمه شنبه زاده

استادیار

دکتری تخصصی بیماری های دهان و تشخیص

گروه آموزشی بیماریهای تشخیص و دهان

جزئیات بیشتر
تصویــــر

احسان فرجود

استادیار

دکتری تخصصی پروتز های دندانی

گروه آموزشی پروتز

جزئیات بیشتر
تصویــــر

نسیم مختاری گوراب

استادیار

دکتری تخصصی رادیولوژی دهان و فک

گروه آموزشی رادیولوژی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

نسیم حسینی

استادیار

دکتری تخصصی بیماریهای دهان

گروه آموزشی بیماریهای تشخیص و دهان

جزئیات بیشتر
تصویــــر

سیده آناهیتا پورهاشمی

استادیار

دکتری تخصصی دندانپزشکی ترمیمی

گروه آموزشی دندانپزشکی ترمیمی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

هانیه مهرپور

استادیار

دکتری تخصصی پروتز های دندانی

گروه آموزشی پروتز

جزئیات بیشتر
تصویــــر

مهسا یاربخت

استادیار

دکتری تخصصی دندانپزشکی اطفال

گروه آموزشی دندانپزشکی کودکان

جزئیات بیشتر
تصویــــر

ثمره عباسی

استادیار

دکتری تخصصی رادیولوژی دهان و فک و صورت

گروه آموزشی رادیولوژی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

مهراد افضلی

استادیار

دکتری تخصصی ارتودنسی

گروه آموزشی ارتودنسی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

الهه مقیم فاروجی

استادیار

دکتری تخصصی ارتودنسی

گروه آموزشی اندودانتیکس

جزئیات بیشتر
تصویــــر

زهرا حسینی

استادیار

دکتری تخصصی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

گروه آموزشی بهداشت عمومی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

علی علیزاده

استادیار

دکتری تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی

گروه آموزشی بهداشت عمومی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

سعید کاشانی

استادیار

فلوشیپ بیهوشی قلب

گروه آموزشی جراحی بیهوشی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

مهدی حسنی آزاد

استادیار

دکتری تخصصی بیماری های عفونی

گروه آموزشی داخلی عفونی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

مهربان شاهی

استادیار

دکتری تخصصی مدیریت اطلاعات سلامت

گروه آموزشی فناوری اطلاعات سلامت

جزئیات بیشتر
تصویــــر

نسرین داوری دولت آبادی

استادیار

دکتری تخصصی مدیریت اطلاعات سلامت

گروه آموزشی فناوری اطلاعات سلامت

جزئیات بیشتر
تصویــــر

غلامرضا ‌فرشيدفر

استادیار

دکتری تخصصی بیوشیمی بالینی

گروه آموزشی بیوشیمی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

سلما نادری

استادیار

فوق تخصص -نوزادان

گروه آموزشی کودکان

جزئیات بیشتر
تصویــــر

الهام بوشهری

استادیار

دکتری تخصصی آموزش پزشکی

گروه آموزشی بهداشت عمومی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

افشین سمیعی

استادیار

دکترای تخصصی -ایمونولوژی

گروه آموزشی ایمونولوژی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

محمود خیاطیان

استادیار

دکتری تخصصی - بیوشیمی بالینی

گروه آموزشی بیوشیمی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

نرگس خاقان زاده

استادیار

دکتری تخصصی -ایمونولوژی

گروه آموزشی ایمونولوژی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

فاطمه شاعرزاده

استادیار

دکتری تخصصی- فیزیولوژی پزشکی

گروه آموزشی فیزیولوژی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

اسماعیل غنی

استادیار

دکتری تخصصی- فیزیولوژی پزشکی

گروه آموزشی فیزیولوژی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

ناهید داودیان

استادیار

دکتری تخصصی - بیوشیمی بالینی

گروه آموزشی بیوشیمی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

مهسا رحیم زاده

استادیار

دکتری تخصصی- بیوشیمی بالینی

گروه آموزشی بیوشیمی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

ولی علیپور

استادیار

دکتری تخصصی -بهداشت محیط

گروه آموزشی بهداشت محیط

جزئیات بیشتر
تصویــــر

حبیب الله ترکی

استادیار

دکتری تخصصی-انگل شناسی پزشکی

گروه آموزشی حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین

جزئیات بیشتر
تصویــــر

مهدی زارع

استادیار

دکتری تخصصی-بهداشت حرفه ای

گروه آموزشی بهداشت حرفه ای

جزئیات بیشتر
تصویــــر

سيدحسام الدين ‌بني هاشمي

استادیار

فوق تخصص-‌جراحي قفسه صدري

گروه آموزشی جراحی تخصصی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

سید علی بنی هاشمی

استادیار

دکتری تخصصی-‌بيماريهاي چشم

گروه آموزشی جراحی چشم

جزئیات بیشتر
تصویــــر

ترانه تراکمه

استادیار

فوق تخصص-‌روماتولوژی

گروه آموزشی داخلی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

هاشم ‌جري نشين

استادیار

دکتری تخصصی-بیهوشی

گروه آموزشی جراحی بیهوشی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

‌عليرضا ‌عبداله زاده بقائي

استادیار

دکتری تخصصی-‌بيهوشي

گروه آموزشی جراحی بیهوشی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

مهران احمدی

استادیار

فوق تخصص-عفونی اطفال

گروه آموزشی کودکان

جزئیات بیشتر
تصویــــر

زهرا اطاعتی

استادیار

دکتری تخصصی-‌زنان وزايمان

گروه آموزشی زنان و مامایی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

محمدرضا اوزی

استادیار

فوق تخصص-‌خون وسرطان بالغين

گروه آموزشی داخلی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

علی آتش آب پرور

استادیار

دکتری تخصصی-‌آسيب شناسي

گروه آموزشی پاتولوژی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

رضا ‌سحابي

استادیار

دکتری تخصصی -‌آسيب شناسي تشريحي وباليني

گروه آموزشی پاتولوژی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

محمدرضا ‌سعيدي فر

استادیار

دکتری تخصصی-‌بيماريهاي چشم

گروه آموزشی چشم

جزئیات بیشتر
تصویــــر

سعيده ‌شهسواري

استادیار

دکتری تخصصی-‌زنان وزايمان

گروه آموزشی زنان و مامایی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

‌منصور ‌صانعي

استادیار

دکتری تخصصی-‌راديولوژي

گروه آموزشی پاتولوژی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

‌سيدحمزه ‌صديق

استادیار

دکتری تخصصی- روانپزشکی

گروه آموزشی روان پزشکی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

فاطمه ‌صفدريان

استادیار

دکتری تخصصی -‌بيماريهاي كودكان

گروه آموزشی کودکان

جزئیات بیشتر
تصویــــر

مجيد ‌صفرپناه

استادیار

دکتری تخصصی جراحی عمومی

گروه آموزشی جراحی عمومی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

‌سيد مهرداد ‌صولتي دهكردي

استادیار

فوق تخصص-‌غدد درون ريز و متابوليسم

گروه آموزشی داخلی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

‌سيد اشكان ‌طبيب زاده دزفولي

استادیار

دکتری تخصصی-‌طب اورژانس

گروه آموزشی طب اورژانس

جزئیات بیشتر
تصویــــر

مهرداد ‌صيادي نيا

استادیار

دکتری تخصصی- جراحی عمومی

گروه آموزشی جراحی عمومی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

شاهين ‌عباس زاده

استادیار

فوق تخصص-‌بيماريهاي قلب و عروق

گروه آموزشی داخلی قلب

جزئیات بیشتر
تصویــــر

محمدباقر ‌رحمتي

استادیار

فوق تخصص -بیماری های عفونی اطفال

گروه آموزشی کودکان

جزئیات بیشتر
تصویــــر

عباس ‌رحيمي

استادیار

دکتری تخصصی- جراحی عمومی

گروه آموزشی جراحی عمومی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

‌بهروز رحیمی

استادیار

دکتری تخصصی چشم

گروه آموزشی چشم

جزئیات بیشتر
تصویــــر

مازيار ‌رستگار

استادیار

فوق تخصص- ‌قلب کودکان

گروه آموزشی کودکان

جزئیات بیشتر
تصویــــر

ناصر ریاضی

استادیار

دکتری تخصصی باليني-‌جراحي كليه ومجاري ادراري

گروه آموزشی جراحی ارولوژی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

هاجر اقبالی

استادیار

فوق تخصص- گوارش بالغین

گروه آموزشی داخلی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

محمد امین امامی

استادیار

فوق تخصص بيماريهاي قلب و عروق

گروه آموزشی داخلی قلب

جزئیات بیشتر
تصویــــر

‌پريوش ‌داوديان

استادیار

دکتری تخصصي - ‌بيماريهاي عفوني

گروه آموزشی داخلی عفونی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

محسن ‌دهقاني زاهداني

استادیار

دکتری تخصصي آسيب شناسي باليني وتشريحي

گروه آموزشی پاتولوژی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

سمیرا ذاكري شهسواري

استادیار

دکتری تخصصی اطفال

گروه آموزشی کودکان

جزئیات بیشتر
تصویــــر

خجسته شریفی سرآسیابی

استادیار

دکتری تخصصی انگل شناسی

گروه آموزشی علوم آزمایشگاهی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

افسانه کرمستجی

استادیار

دکتری تخصصی میکروب شناسی

گروه آموزشی علوم آزمایشگاهی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

سیدعبدالوهاب تقوی

استادیار

دکتری تخصصی بیولوژی تولید مثل

گروه آموزشی علوم آزمایشگاهی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

مجید ترماحی

مربی

کارشناسی ارشد هماتولوژی

گروه آموزشی علوم آزمایشگاهی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

قاسم سبحانی

مربی

کارشناسی ارشد هوشبری

گروه آموزشی اتاق عمل و هوشبری

جزئیات بیشتر
تصویــــر

محمدصادق گل وردی یزدی

مربی

کارشناسی ارشد هوشبری

گروه آموزشی اتاق عمل و هوشبری

جزئیات بیشتر
تصویــــر

فرزانه برخورداری

مربی

کارشناس ارشد فیزیولوژی

گروه آموزشی اتاق عمل و هوشبری

جزئیات بیشتر
تصویــــر

فاطیما رضایی

مربی

کارشناس ارشد فیزیولوژی و علوم تشریح

گروه آموزشی اتاق عمل و هوشبری

جزئیات بیشتر
تصویــــر

حمید محمودی

مربی

کارشناسی ارشد زبان انگلیسی

گروه آموزشی عمومی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

سعید حسینی تشریزی

مربی

کارشناسی ارشد آمار حیاتی

گروه آموزشی عمومی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

سخاوت ‌عامري سياهويي

مربی

‌كارشناسي ارشد-‌قارچ شناسي پزشكي

گروه آموزشی انگل شناسی و قارچ شناسی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

محمد امین فقیه

مربی

کارشناسی ارشد-بهداشت حرفه ای

گروه آموزشی بهداشت حرفه ای

جزئیات بیشتر
تصویــــر

مهدی بهجتی

مربی

کارشناس ارشد-بهداشت حرفه ای

گروه آموزشی بهداشت حرفه ای

جزئیات بیشتر
تصویــــر

حمیدرضا غفاری

مربی

دانشجوی دکتری -بهداشت محیط

گروه آموزشی بهداشت محیط

جزئیات بیشتر
تصویــــر

عباس پودات

مربی

کارشناس ارشد- حشره شناسی پزشکی

گروه آموزشی حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین

جزئیات بیشتر
تصویــــر

امین قنبرنژاد

مربی

دانشجوی دکتری -آمار زیستی

گروه آموزشی بهداشت عمومی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

عزیز رحیمی زاده

مربی

کارشناسی ارشد بهداشت

گروه آموزشی بهداشت حرفه ای

جزئیات بیشتر
تصویــــر

افسون پیروزان

مربی

کارشناسی ارشد مترجمی زبان

گروه آموزشی زبان

جزئیات بیشتر
تصویــــر

نادر عالیشان

مربی

کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

گروه آموزشی فناوری اطلاعات سلامت

جزئیات بیشتر
تصویــــر

محمد حق پرست

مربی

کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی

گروه آموزشی رادیولوژی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

مهدیه افخمی

مربی

کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی

گروه آموزشی رادیولوژی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

وریا پروایی

مربی

کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی

گروه آموزشی رادیولوژی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

محمد هادی محمودی نژاد

مربی

کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی

گروه آموزشی رادیولوژی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

معصومه مهدوی فر

مربی

کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی

گروه آموزشی پرستاری

جزئیات بیشتر
تصویــــر

سیمین سوداگر

مربی

کارشناسی ارشد داخلی جراحی

گروه آموزشی پرستاری

جزئیات بیشتر
تصویــــر

ندا امیرخسروی

مربی

کارشناسی ارشد پرستاری سالمندان

گروه آموزشی پرستاری

جزئیات بیشتر
تصویــــر

پگاه پیران

مربی

کارشناسی ارشد داخلی جراحی

گروه آموزشی پرستاری

جزئیات بیشتر
تصویــــر

پریچهر صباغ زاده

مربی

کارشناسی ارشد داخلی جراحی

گروه آموزشی پرستاری

جزئیات بیشتر
تصویــــر

عبدالحمید تاجور

مربی

کارشناس ارشد -بهداشت حرفه ای

گروه آموزشی بهداشت حرفه ای

جزئیات بیشتر
تصویــــر

بابک گودرزی

مربی

کارشناس ارشد بهداشت محیط

گروه آموزشی بهداشت محیط

جزئیات بیشتر
تصویــــر

مهران شاهی

مربی

کارشناس ارشد-حشره شناسی پزشکی

گروه آموزشی حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین

جزئیات بیشتر
تصویــــر

پروین رضایی

مربی

کارشناسی ارشد-تحقیقات آموزشی

گروه آموزشی پزشکی اجتماعی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

عباس فضلی

مربی

کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث

گروه آموزشی معارف

جزئیات بیشتر
تصویــــر

لیلی درویش

مربی

کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی

گروه آموزشی رادیولوژی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

راضیه بیگی

مربی

کارشناسی ارشد پرستاری

گروه آموزشی فوریت های پزشکی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

محسن آزاد

مربی

کارشناسی ارشد آمار زیستی

گروه آموزشی عمومی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

آسیه پرمهریابنده

مربی

کارشناسی ارشد بهداشت مادر و کودک

گروه آموزشی مامایی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

ناهید مرادی

مربی

کارشناس ارشد-میکروبیولوژی

گروه آموزشی بهداشت عمومی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

مریم منتصری

مربی

کارشناس ارشد-آمار زیستی

گروه آموزشی بهداشت عمومی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

شکرالله محسنی

مربی

کارشناس ارشد- اپیدمیولوژی

گروه آموزشی بهداشت عمومی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

آزیتا کامجو

مربی

کارشناس ارشد آموزش مامایی

گروه آموزشی مامایی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

کبری کمالی

مربی

کارشناس ارشد بهداشت مادر و کودک

گروه آموزشی مامایی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

حسن خشنو

مربی

کارشناس ارشد پرستاری سالمندی

گروه آموزشی پرستاری

جزئیات بیشتر
تصویــــر

سمیه کمال پور

مربی

کارشتاسی ارشد پرستاری

گروه آموزشی پرستاری

جزئیات بیشتر
تصویــــر

بلقیس شیبانی

مربی

کارشتاسی ارشد پرستاری کودکان

گروه آموزشی پرستاری

جزئیات بیشتر
تصویــــر

فوزیه مختاری

مربی

کارشتاسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه

گروه آموزشی پرستاری

جزئیات بیشتر
تصویــــر

زهرا خادمی

مربی

کارشناس ارشدمدیریت پرستاری

گروه آموزشی پرستاری

جزئیات بیشتر
تصویــــر

زهرا مستانه

مربی

کارشناسی ارشد آموزش مدارک پزشکی

گروه آموزشی فناوری اطلاعات سلامت

جزئیات بیشتر
تصویــــر

محمد حسین حیوی حقیقی

مربی

کارشناسی ارشد آموزش مدارک پزشکی

گروه آموزشی فناوری اطلاعات سلامت

جزئیات بیشتر
تصویــــر

ساناز صفرزاده

مربی

کارشناسی ارشد مامایی جامعه نگر

گروه آموزشی مامایی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

نرگس طیاری

مربی

کازشناسی ارشد پرستاری

گروه آموزشی پرستاری

جزئیات بیشتر
تصویــــر

فاطمه عشقی

مربی

کارشناسی ارشد پرستاری

گروه آموزشی پرستاری

جزئیات بیشتر
تصویــــر

رضا جمهیری

مربی

کارشناسی ارشد روان پرستاری

گروه آموزشی پرستاری

جزئیات بیشتر
تصویــــر

عارفه شاهی

مربی

کارشناسی ارشد آموزش مامایی

گروه آموزشی مامایی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

نجمه راستی کردار

مربی

فوق لیسانس-روانشناسی بالینی

گروه آموزشی روان پزشکی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

مهناز حسینی

مربی

فوق لیسانس-علوم تشریحی

گروه آموزشی آناتوومی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

ساناز بستانی

مربی

کارشناسی ارشد پرستاری گرایش داخلی و جراحی

گروه آموزشی پرستاری

جزئیات بیشتر