×
اعضای هیئت علمی دانشکده داروسازی
User Avatar امید  صفا
دکتری تخصصی ایمونولوژی
User Avatar مریم  عباسی
دکتری تخصصی شیمی دارویی
User Avatar محمود  امیدی
دکتری تخصصی سم شناسی
User Avatar سارا  نیکوفال سهل آبادی
دکتری تخصصی نانوفناوری داروئی
User Avatar سلیمه  میرزائی
دکتری تخصصی phd شیمی دارویی
User Avatar محمد  فتحعلی پور راینی
دکتری تخصصی فارماکولوژی
User Avatar پریسا  سرکوهی
دکتری تخصصی فارماکولوژی
User Avatar سارا  اسدي
دكتري تخصصي داروسازي باليني
User Avatar فاطمه  هندیجانی
دکتری تخصصی زیست فناوری دارویی