مهدی زارع
دکتری تخصصی بهداشت حرفه ای
دانشيار گروه آموزشی مهندسی بهداشت حرفه‌ای و ایمنی کار
پست الکترونیک : mzare56@gmail.com
تعداد بازدیدها: 2828

آخرین بروز رسانی: 1400/06/07

 

 معاون پژوهشی دانشکده بهداشت

مدیر گروه مهندسی بهداشت حرفه ای

 رییس کمیته کارشناسی و بودجه طرحهای تحقیقاتی

 عضو شورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان