نرگس خاقان زاده
دکتری تخصصی ایمونولوژی
استاديار گروه آموزشی ایمونولوژی
پست الکترونیک : n.khaghanzadeh@hums.ac.ir
تعداد بازدیدها: 4183

آخرین بروز رسانی: 1400/06/07

 

    Editorial assistant of IRANIAN JOURNAL OF IMMUNOLOGY (IJI) from March 2007-Des 2007 (four Issues).