اسمعیل غنی
دکتری تخصصی فیزیولوژی
استاديار گروه آموزشی فیزیولوژی
پست الکترونیک : Ghanie@sums.ac.ir
تعداد بازدیدها: 1910

آخرین بروز رسانی: 1400/06/07
1- Assistant Professor of Physiology , Department of Physiology, School of Medicine, Hormozgan University of Medical Sciences
2-Member of Endocrinology and Metabolism Research Center, Hormozgan University of Medical Sciences. 2017 to present