×
مجید کاتبی
دکتری تخصصی علوم تشریحی
دانشيار گروه آموزشی علوم تشریح
پست الکترونیک :
تعداد بازدیدها: 2629

آخرین بروز رسانی: 1400/06/07
Associate Professor of Anatomical Sciences
Department of Anatomy, School of Medicine
Molecular Medicine Research Center
Hormozgan University of Medical Sciences