سید حسین سعادت
فوق تخصص نوزادان
استاديار گروه آموزشی کودکان
پست الکترونیک :
تعداد بازدیدها: 1145

آخرین بروز رسانی: 1400/06/07
Assistant Professor of Neonatal-Perinatal Medicine
Department of Pediatrics, School of Medicine
Pediatrics Hospital
Hormozgan University of Medical Sciences