سیدعلیرضا سبحانی
دکتری تخصصی آسیب شناسی بالینی وتشریحی
دانشيار گروه آموزشی آسیب شناسی
پست الکترونیک :
تعداد بازدیدها: 6636

آخرین بروز رسانی: 1400/06/07
Associate Professor of Pathology
Department of Pathology, School of Medicine
Hormozgan University of Medical Sciences