×
سعید کاشانی
دکتری تخصصی بیهوشی
دانشيار گروه آموزشی بیهوشی
پست الکترونیک : sdkashani@hums.ac.ir
تعداد بازدیدها: 3922

آخرین بروز رسانی: 1400/06/07

رئیس بیمارستان شهید محمدی 86-1384

رئیس اتاق عمل جنرال سال 86-1382

رئیس بخش بیهوشی 88-1386

رئیس بخش I.C.U 1390 تا کنون

معاون آموزشی بخش بیهوشی 1391 تا کنون

رئیس بیمارستان شهید محمدی 1392 تا 1395