×
محمد حسین حیوی حقیقی
دکتری تخصصی مدیریت اطلاعات سلامت
استاديار گروه آموزشی فناوری اطلاعات سلامت
پست الکترونیک : hayavi2005@gmail.com
تعداد بازدیدها: 1016

آخرین بروز رسانی: 1400/06/07