فرید خرمی
دکتری تخصصی مدیریت اطلاعات سلامت
استاديار گروه آموزشی فناوری اطلاعات سلامت
پست الکترونیک : khorami.farid@gmail.com
تعداد بازدیدها: 797

آخرین بروز رسانی: 1400/06/07