×
فرید خرمی
دکتری تخصصی مدیریت اطلاعات سلامت
استاديار گروه آموزشی EDC
پست الکترونیک : khorami.farid@gmail.com
تعداد بازدیدها: 947

آخرین بروز رسانی: 10/23/2021 8:43:47 AM