×
محمدرضا اوزی
فوق تخصص خون وسرطان
استاديار گروه آموزشی بیماری های داخلی
پست الکترونیک : m.evazi@hums.ac.ir
تعداد بازدیدها: 804

آخرین بروز رسانی: 1400/06/07
Assistant Professor of Hematology & Oncology
Department of Infectious Disease, School of Medicine
Shahid Mohammadi Hospital
Hormozgan University of Medical Sciences