محسن دهقانی زاهدانی
دکتری تخصصی آسیب شناسی بالینی وتشریحی
استاديار گروه آموزشی آسیب شناسی
پست الکترونیک :
تعداد بازدیدها: 926

آخرین بروز رسانی: 1400/06/07
Assistant Professor of Pathology
Department of Pathology, School of Medicine
Hormozgan University of Medical Sciences