×
شاهرخ رجائی
فوق تخصص بیماریهای قلب اطفال
دانشيار گروه آموزشی کودکان
پست الکترونیک :
تعداد بازدیدها: 988

آخرین بروز رسانی: 1400/06/07
2008 – 2010 Vice chancellor of Education, Hormozgan University of Medical Sciences
& Health Services, Bandar abbas, Iran
2001- 2008 Head of Pediatrics Division, Children’s Hospital, Hormozgan
University of Medical Sciences& Health Services, Bandar abbas, Iran
2008-present Associate Professor of Pediatrics at Children’s Hospital, Hormozgan
2
University of Medical Sciences& Health Services, Bandar abbas, Iran
1997 - 2007 Assistant Professor of Pediatrics at Children’s Hospital, Hormozgan
University of Medical Sciences& Health Services, Bandar abbas, Iran
1992-1996 Assistant Professor of Pediatrics at Aliasghar Hospital , Zahedan
University of Medical Sciences & Health Services, Zahedan, Iran