مینو رجائی
دکتری تخصصی زنان وزایمان
استاد گروه آموزشی زنان و زایمان
پست الکترونیک : mrajaee@hums.ac.ir
تعداد بازدیدها: 2314

آخرین بروز رسانی: 1400/06/07

رئیس مرکز تحقیقات بهداشت باروری و ناباروری

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

عضو شورای پزوهشی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

عضو هیئت جذب دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

عضو هیئت ممیزه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

عضو هیئت تحریریه مجله پزشکی هرمزگان

عضو شورای دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان