شهرام زارع
دکتری تخصصی آمارحیاتی
استاد گروه آموزشی پزشکی اجتماعی
پست الکترونیک : shzare@hums.ac.ir
تعداد بازدیدها: 4164

آخرین بروز رسانی: 1400/06/07

              1. Education Manager, Hormozgan University of Medical Sciences, 1997-2001.

              2. Research Manager, Hormozgan University of Medical Sciences, 2001-2007.

              3. Statistical Records and Information Technology Manager, Hormozgan

                     University of Medical Sciences, 2007- Present.

4. Editor –in-chief , Hormozgan Medical Journal (HMJ), Quarterly Journal of Hormozgan University of Medical Sciences. 2009- Present.

5. Member of Editorial Board; Hormozgan Medical Journal,1997- Present.

6. Member of scientific committee and executive director; the 5th  Iranian Congress of Child Neurology , Bandar Abbas Iran , 2006.

7. Member of scientific committee and executive director; the 9th  Iranian Congress of Child Neurology , Bandar Abbas Iran , 2009.

8. Member of scientific committee and executive director of the first Iranian Congress of Tobacco and Health; Bandar Abbas, Iran, 1994

9. Member of scientific committee and executive director of the first Regional (EMRO) Congress of Tobacco and Health; Kish Island,  Iran, 1994