فاطمه صفدریان
دکتری تخصصی اطفال
استاديار گروه آموزشی کودکان
پست الکترونیک :
تعداد بازدیدها: 843

آخرین بروز رسانی: 1400/06/07
Assistant Professor of Pediatrics
Department of Pediatrics, School of Medicine
Pediatrics Hospital
Hormozgan University of Medical Sciences