مجید صفرپناه
دکتری تخصصی جراحی عمومی
استاديار گروه آموزشی جراحی
پست الکترونیک :
تعداد بازدیدها: 888

آخرین بروز رسانی: 1400/06/07
Assistant Professor of Surgery
Department of Surgery, School of Medicine
Shahid Mohammadi Hospital
Hormozgan University of Medical Sciences