عبدالعظیم نجاتی زاده
دکتری تخصصی ژنتیک انسانی
استاد گروه آموزشی ژنتیک پزشکی
پست الکترونیک : azimnejate@yahoo.com
تعداد بازدیدها: 7868

آخرین بروز رسانی: 1400/06/07

Vice-chancellor for Student and Cultural affairs, HUMS, Bandar Abbas, Iran, 1998-2001.

PA to Chancellor and in-charge of chancellor office, HUMS, Bandar Abbas, Iran, 1997-8.

Member of Selection Nucleus committee, HUMS, Bandar Abbas, Iran, 1998-2001.

Member of Administrative Evaluation Committee, HUMS, Bandar Abbas, Iran, 1997-2001.

Member of Administrative Reform Committee, HUMS, Bandar Abbas, Iran, 2009 till now.

Holding and conducting "The 9th National Congress on Child Neurology and Nursing" HUMS, Bandar Abbas, Iran.

President of the Neurogenetic Society branch in Hormozgan University of Medical Sciences