×
عبداله غریب زاده
دکتری تخصصی بیماریهای قلب و عروق
استاديار گروه آموزشی قلب و عروق
پست الکترونیک :
تعداد بازدیدها: 4595

آخرین بروز رسانی: 1400/06/07

- معاون درمان دانشگاه