×
عبدالمجید ناظمی قشمی
دکتری تخصصی اطفال
دانشيار گروه آموزشی کودکان
پست الکترونیک :
تعداد بازدیدها: 1981

آخرین بروز رسانی: 1400/06/07
1- Associate Professor of Pediatrics, Department of Pediatrics, School of Medicine, Hormozgan University of Medical Sciences
2- Dean of Pediatrics Hospital, Hormozgan University of Medical Sciences
3- Member of Endocrinology and Metabolism Research Center, Hormozgan University of Medical Sciences