مرضیه نیک پرور
دکتری تخصصی بیماریهای قلب و عروق
دانشيار گروه آموزشی قلب و عروق
پست الکترونیک :
تعداد بازدیدها: 1682

آخرین بروز رسانی: 1400/06/07

Chirman  Health  cardiovascular  research center

Member;endocrine  reserch  center

Member; cardiology Department, shaid Mohammadi  teaching hospital HUMS,since 2005

President; shaid Mohammadi teaching hospital HUMS,since 2005

Peer reviewer; in Hormozgan university medical journal

Peer reviewer in Archives of cardiovascular  imaging

Peer reviewer in

Head of cardiology ward ,2005-2008

Head of cardiology ward ,2011-present