×
صدیقه عابدینی
دکتری تخصصی آموزش بهداشت
دانشيار گروه آموزشی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
پست الکترونیک : sdabedini@hums.ac.ir
تعداد بازدیدها: 5286

آخرین بروز رسانی: 1400/06/07
- عضو کمیته علمی سلامت و امنیت غذایی(10/3/94)
- عضو شورای کارشناسی و بودجه طرح های تحقیقاتی دانشگاه (23/1/94)
- عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات سلامت مواد غذایی و آرایشی- بهداشتی(7/3/93)
- عضو مرکز تحقیقات مادر و کودک خلیج فارس(1/1/93)
- مدیر گروه بهداشت عمومی دانشکده بهداشت(10/8/93)
- رئیس بخش بهداشت عمومی (2/7/93)
- عضو شورای آموزشی پژوهشی دانشکده بهداشت( 13/10/93)
- عضو کمیته پژوهش در آموزش(14/7/92)
- عضو کمیته پژوهش در آموزش(10/8/89)
- عضو کمیته پژوهش در آموزش(2/8/88)
- رئیس بخش بهداشت عمومی (30/9/87)
- نماینده دانشکده بهداشت در شورای راهبردی فعایت های فرهنگی خواهران در دفتر نهاد رهبری دانشگاه(26/2/87)
- مسئول کمیته ارزشیابی سوالات آزمون های دانشکده بهداشت(24/9/86)
- عضو شورای آموزشی دانشکده بهداشت( 10/8/86)
- عضو کمیته اهداف آموزشی و میزان تطابق آموزش ارائه شده با اهداف(19/3/86)
- عضو شورای آموزشی دانشکده بهداشت( 28/2/85)
- مسئول واحد EDC  دانشکده بهداشت(28/10/85)
- عضو کمیته دانشگاهی ترویج تغذیه با شیر مادر (21/12/84)
- مسئول واحد EDC  دانشکده بهداشت(28/10/84)
- عضو هیات تجدید نظر انتظامی نظام پزشکی استان(27/10/84)
- عضو کمیسیون امور بانوان                       
- عضو هسته پیشرفت تحصیلی دانشجویان (25/5/85)