×
یعقوب آشوری تازیانی
دکتری تخصصی رادیوتراپی
استاديار گروه آموزشی فیزیک پزشکی
پست الکترونیک :
تعداد بازدیدها: 868

آخرین بروز رسانی: 1400/06/07
Assistant Professor of Radiotherapy
Department of Medical Physics, School of Medicine
Hormozgan University of Medical Sciences