علی موصلی
دکتری تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
استاديار گروه آموزشی بهداشت عمومی
پست الکترونیک : mouseli136025@hums.ac.ir
تعداد بازدیدها: 2961

آخرین بروز رسانی: 1400/06/07

·  مدیر امور هیات علمی معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

.معاون فنی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان 

.مدیر توسعه سازمان و تحول اداری دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

·     مدیر بودجه (برنامه ریزی، بودجه و پایش عملکرد) دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

· عضو شورای آموزشی معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

.عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی در ارتقاء سلامت خلیج‌فارس، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

.عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات دخانیات و سلامت، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان  

مدیر مسئول مجله قرانی مبین دانشگاه علوم پزشکی کرمان (مجله دانشجویی)

·     دبیر شورای سیاستگذاری پژوهش در نظام سلامت، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

·     عضو کمیته تدوین برنامه راهبردی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

·     عضو کمیته آموزش و توانمندسازی منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

·     عضو شورای پدافند غیرعامل دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان،1391

·     عضو فعال کمیته HSR معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

·     عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات تروما، حوادث و فوریتهای پزشکی خلیج فارس، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

·     مسئول حیطه مدیریت در نظام سلامت سومین المپیاد علمی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

·     عضو مرکز تحقیقات توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان شهید محمدی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

·     عضو مرکز تحقیقات مدیریت ارائه خدمات سلامت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان

·     نماینده دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در گردهمایی اعضای ستادهای ارتقای سلامت اداری

·     رابط آزمون استخدام پیمانی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، 1389

·     عضو کمیته علمی یازدهمین کنگره دانشجویان علوم پزشکی کشور، بندرعباس، 1389

·     عضو کمیته برنامه ریزی و هماهنگی دهمین کنگره کشوری آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، 1388

·     کارشناس آموزشی مرکز توسعه آموزش پزشکی (EDC) دانشگاه علوم پزشکی شیراز

·     عضوکارگروه تخصصی ستاد مستندسازی اموال غیرمنقول دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

·     عضو کمیته اجرایی دهمین کنگره کشوری آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، 1388

·     عضو کمیته نظام ارزیابی و پایش عملکرد برنامه استراتژیک دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان1391