هانیه راد
دکتری تخصصی آسیب شناسی
استاديار گروه آموزشی آسیب شناسی
پست الکترونیک :
تعداد بازدیدها: 225

آخرین بروز رسانی: 1400/06/07
Assistant Professor of Pathology
Department of Pathology, School of Medicine
Hormozgan University of Medical Sciences