موسی سلیمانی احمدی
دکتری تخصصی حشره شناسی پزشکی ومبارزه باناقلین
استاد گروه آموزشی بیولوژی و مبارزه با ناقلین بیماری‌ها
پست الکترونیک : msolimani@hums.ac.ir
تعداد بازدیدها: 2715

آخرین بروز رسانی: 1400/06/07