×
عبدالحسین مدنی
دکتری تخصصی اپیدمیولوژی
دانشيار گروه آموزشی بهداشت عمومی
پست الکترونیک : abdolhossein.madani@hums.ac.ir
تعداد بازدیدها: 4424

آخرین بروز رسانی: 1400/06/07

از تاریخ ... تا تاریخ...

موقعیت شغلی

محل خدمت

1395- تا کنون

رئیس دانشکده

دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

1394- تا 1395

معاون آموزشی دانشکده

دانشکده بهداشت-دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

1393-1394

معاون پژوهشی دانشکده

دانشکده بهداشت-دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

1391-تا 1397

رببس مرکز تحقیقات

مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی در ارتقاء سلامت- دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

1390-تا 1393

مدیر گروه بهداشت عمومی

دانشکده بهداشت-دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

1388-1390

معاون بهداشتی دانشگاه و رئیس مرکز بهداشت استان

حوزه معاونت بهداشتی دانشگاه ومرکز بهداشت استان هرمزگان

1387-1388

معاون اجرایی مرکز بهداشت استان

حوزه معاونت بهداشتی دانشگاه ومرکز بهداشت استان هرمزگان

1386-1387

معاون آموزشی دانشکده

دانشکده بهداشت-دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

1378-1381

رئیس آموزشکده

آموزشکده بهداشت- دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

1376-1378

مدیر امور عمومی

حوزه معاونت بهداشتی دانشگاه ومرکز بهداشت استان هرمزگان

1371-1373

کارشناس مسئول بهداشت محیط

شبکه بهداشت و درمان میناب

1371-1373

کارشناس ستاد مرکز بهداشت شهرستان

شبکه بهداشت و درمان میناب

1370-1371

کارشناس بهداشت محیط

مرکز بهداشت میناب

1367-1368

مربی آموزشگاه بهورزی

آموزشگاه بهورزی میناب