پیمان جنابی
دکتری تخصصی اندودانتیکس
استاديار گروه آموزشی اندودانتیکس
پست الکترونیک :
تعداد بازدیدها: 665

آخرین بروز رسانی: 1400/06/07

عضو هیئت علمی دانشکده دندانپزشکی

مدیر گروه بخش اندودانتیکس دانشکده دندانپزشکی

نماینده پژوهشی بخش اندودانتیکس در سال 96

برگزاری کلاس بازآموزی تروما برای مخاطبین پزشک و دندانپزشک