×
مهسا زارع
دکتری تخصصی دندانپزشکی اطفال
استاديار گروه آموزشی دندانپزشکی کودکان
پست الکترونیک :
تعداد بازدیدها: 525

آخرین بروز رسانی: 1400/06/07

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

نماینده پژوهشی بخش کودکان دانشکده دندانپزشکی