هادی اسحقی ثانی کاخکی
دکتری تخصصی طب کار
استاديار گروه آموزشی طب کار
پست الکترونیک : hadi.eshaghi@hums.ac.ir
تعداد بازدیدها: 371

آخرین بروز رسانی: 1400/06/07

مدیر گروه بیماریهای شغلی و طب کار

ریس بخش بیماریهای شغلی و طب کار مجتمع پیامبر اعظم 

عضو کمیته ارتباط با صنعت دانشگاه 

عضو کمیته بررسی بودجه و کارشناسی طرح های تحقیقاتی 

(عضو کمیته سلامت و طب کار مجتمع پیامبر اعظم(ص

عضو هیات مدیره کلینیک ویژه دانشگاه

داورمقالات مجله علمی پژوهشی سلامت کار ایران از سال 1394 تا کنون

عضو کمیته سلامت معاونت بهداشتی دانشگاه