انسیه صالحی
دکتری تخصصی بیولوژی تولید مثل
استاديار گروه آموزشی زنان و زایمان
پست الکترونیک :
تعداد بازدیدها: 245

آخرین بروز رسانی: 1400/06/07
Assistant Professor of Reproductive Biology
Department of Gynecology, School of Medicine
Fertility and Infertility Research Center
Dr. Ali Shariati Hospital, Shahid Mohammadi Hospital
Hormozgan University of Medical Sciences