×
محمد تمدن دار
فوق تخصص نفرولوژی
استاديار گروه آموزشی بیماری های داخلی
پست الکترونیک : tamaddondar491@hums.ac.ir
تعداد بازدیدها: 852

آخرین بروز رسانی: 1400/06/07

معاون آموزشی بیمارستان شهید محمدی از سال 1377 لغایت 1388

رئیس بخش نفرولوژی

معاون آموزشی مجتمع آموزشی پژوهشی درمانی پیامبر اعظم از سال 1397 لغایت 14 شهریور 1398

رئیس مجتمع آموزشی پژوهشی درمانی پیامبر اعظم(ص) از 14 شهریور 1398 تا کنون